Club House 

Sun 07h00 - 20h30 

Mon 07h00 - 20h30 

Tue 07h00 - 20h30 

Wed 07h00 - 20h30 

Thu 07h00 - 20h30 

Fri 07h00 - 22h30 

Sat 07h00 - 20h30 

        Reception 

Sun 07h00 - 16h00 

Mon 08h00 - 16h00 

Tue 08h00 - 16h00 

Wed 08h00 - 18h00

Thu 08h00 - 16h00 

Fri    08h00 - 16h00

Sat   07h00 - 18h00 

               Bar 

Sun 07h00 - 20h00  

Mon 07h00 - 20h00

Tue 07h00 - 20h30

Wed 07h00 - 20h00

Thu 07h00 - 20h00

Fri 07h00 - 20h00

Sat 07h00 - 20h00 

            Kitchen 

Sun 07h00 - 15h00

Mon 07h00 - 20h30 

Tue 07h00 - 14h30

Wed 07h00 - 20h30 

Thu 07h00 - 14h30

Fri 07h00 - 20h30 

Sat 07h00 - 20h30